Prosjektadministrasjon

papir-penn-1200x800Prosjektledelse

Prosjektlederen er kundens nærmeste medarbeider i prosjektorganisasjonen. Ved å engasjere Alpha Projects i denne rollen, kan du forvente en leder som har som mål å skape et godt samarbeidsklima mellom prosjektets aktører. Samtidig er selskapets kompetanse og erfaring en trygghet for at prosjektet organiseres, styres og drives fremover i tråd med kundens mål, krav og forventninger. Vi påtar oss små og store prosjekter fra tidligfase og frem til ferdigstillelse. Av arbeidsoppgaver som utføres kan blant annet nevnes prosjektorganisering, kontakt med offentlige myndigheter, budsjettering, fremdriftsplanlegging, anskaffelsesstrategi, definisjon og oppfølging av kvalitetskrav og økonomistyring. Alpha Projects tar ansvar for hele eller deler av prosjektet, avhengig av kundens behov.

Byggeledelse

Som byggeleder inntar vi rollen som byggherrens representant på byggeplassen. Vi gjennomfører løpende kvalitetskontroll, følger opp de engasjerte entreprenørenes fremdrift og ivaretar økonomien innenfor de ulike entreprisekontraktene. De færreste byggesaker gjennomføres helt uten uforutsette hendelser eller uenighet som innbefatter kvalitet, fremdrift eller økonomi. Ved å benytte Alpha Projects får kunden en byggeleder med lang erfaring og høy kompetanse på området, og kan være trygg på at byggesaken blir fulgt opp på en kompetent og ryddig måte. Endringer og avvik vil bli behandlet i tråd med prosjektets kontraktsbestemmelser. Vår erfaring gjør oss i stand til å være i forkant og avdekke eventuelle problemområder tidlig. Alpha Projects påtar seg rollen som SHA-koordinator for utførelsen, dersom kunden har behov for dette.

Byggherreombud

Alpha Projects kan påta seg også rollen som byggherreombud. I denne rollen tar vi kundens plass i prosjektet, med de forpliktelser og fullmakter som naturlig hører med. En slik rolle bidrar til at kunden kan konsentrere seg minimalt om prosjektet og fokusere på andre oppgaver i sin virksomhet. Byggherreombudet kan ha en begrenset, definert rolle, eller mer ubegrensede oppgaver innenfor prosjektoppfølging og økonomi. Å engasjere et byggherreombud krever at det er høy grad av tillit mellom kunde og leverandør, ettersom man da gjerne er kundens «fortrolige» part med økonomiske fullmakter.

Prosjekteringsledelse

Alpha Projects tilbyr prosjekteringsledelse i prosjekter, enten på vegne av byggherrer eller totalentreprenører. Vårt selskap har erfaring både fra tverrfaglig prosjektering og fra tverrfaglig utførelse, både som byggeleder og fra entreprenørvirksomhet. Prosjekteringsledelse stiller krav til kunnskap om hele byggeprosessen fra programmering og inn i driftsfasen som inkluderer forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Videre skal en prosjekteringsleder kunne avdekke grensesnittproblemer og være beslutningsdyktig. Det er viktig at ytelsene i form av ansvar og forpliktelser hos prosjekteringsleder, er godt definert på forhånd. Alpha Projects vil alltid sørge for at ytelsesomfanget er klart definert og tilpasset kundens behov, før oppdraget påbegynnes.

Byggherrens prosjekteringsleder

Som byggherrens prosjekteringsleder skal byggherrens og brukernes interesser og mål gjennom hele prosjekterings- og byggefasen ivaretas. Prosjekteringslederen skal også være bindeleddet mellom byggherre/brukere og prosjekteringsgruppen.

Totalentreprenørens prosjekteringsleder

Som totalentreprenørens prosjekteringsleder er det også byggherrens og brukernes interesser og mål gjennom hele prosjekterings- og byggefasen som skal ivaretas. Her ligger imidlertid byggherrens og brukernes behov i stor grad definert i totalentreprisekontrakten. Prosjekteringsleder for totalentreprenøren må derfor balansere byggherreorganisasjonens interesser med totalentreprenørens, slik at rammene som er definert i totalentreprisekontrakten opprettholdes.

Administrativ rolle i entreprenørens prosjektorganisasjon

Med erfaring fra prosjektadministrasjon både på entreprenør- og byggherresiden, kan Alpha Projects inngå i entreprenørens prosjektorganisasjon. Vi hjelper til der entreprenøren har behov, enten det gjelder anbudsregning og prisstrategi, økonomistyring og endringshåndtering, fremdriftsplanlegging, kvalitetsstyring eller koordinering av underentreprenører. Behovet kan oppstå i tilfeller der entreprenøren ikke har tilstrekkelig kompetanse selv eller mangler tilstrekkelig administrativ kapasitet.